Krátka história projektu

Mesto Košice získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 po schválení projektu Interface 2013 medzinárodnou výberovou komisiou v septembri 2008 v Bratislave.

Založilo neziskovú organizáciu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 (Košice 2013, n. o.), pôsobiacu na samosprávnom princípe a financovanú na základe viaczdrojovosti.

Prvým dôležitým momentom z hľadiska monitorovania prípravy a realizácie projektu Európskou komisiou bol formálny monitoring projektu v decembri 2010 v Bruseli. Monitorovací panel vyzval novozvoleného primátora Richarda Rašiho a mestské orgány, aby aj naďalej podporovali projektový tím a spoločne sa sústredili najmä na umelecké programovanie roka 2013. Európska komisia vyzdvihla vytvorenie záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013+, založeného na podporu projektu v auguste 2010. V súčasnosti má Koalícia 2013+ viac ako 40 členov a združuje organizácie a inštitúcie z verejného i súkromného sektora, ktoré aktívne prispievajú k úspechu projektu.

Dôležité rozhodnutie, týkajúce sa projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, urobila vláda Slovenskej republiky v apríli 2009, keď schválila materiál o financovaní podujatí v rámci projektu a účelové finančné prostriedky pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, rozdelené v rokoch 2009 až 2013 takto:

financovanie podujatí

2009:    166 000 €
2010: 1 162 000 €
2011: 1 992 000 €
2012: 3 320 000 €
2013: 3 320 000 €

 

V marci 2010 Vláda Slovenskej republiky schválila uznesenie o financovaní investičnej časti projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 60 mil. eur. V tom istom roku projektový tím pracoval na napĺňaní cieľov projektu a organizovaní viacerých zaujímavých podujatí a príprave výnimočných projektov. Za všetky spomeňme projekt PENTA POLITANA , založený na obnovení spolupráce piatich východoslovenských miest: Košíc, Prešova, Bardejova, Levoče, a Sabinova a pripojenie Košíc k celosvetovému konceptu Biela noc/Nuit blanche. Po prvýkrát sa stalo súčasťou tohto originálneho podujatia viac ako 10 000 návštevníkov, o rok neskôr stúpol v meste počet ľudí zvedavých na 32 umeleckých inštalácií takmer na päťnásobok.

Po analýze pripravenosti procesu prípravy investičných projektov a stavu komunikovania projektu v lokálnom prostredí schválilo vedenie mesta Košice personálne a organizačné opatrenia. Boli zamerané na minimalizovanie časového sklzu v prípravách investičných projektov v kompetencii mesta Košice a na otvorenie dialógu projektového tímu so všetkými záujmovými skupinami v Košiciach a v regióne. Súčasné vedenie projektu bolo vybrané po dôkladnej selekcii a jedným z najdôležitejších kritérií bola znalosť miestneho kultúrneho prostredia. Novým výkonným riaditeľom Košice 2013, n. o., sa stal Ján Sudzina. Zostavil schopný a dynamický tím, ktorého kvality boli ocenené aj pri poslednej návšteve predsedu Monitorovacieho výboru Európskej komisie Manfreda Gaulhofera v novembri 2011 v Košiciach.

Výsledkom súčasnej výraznej akcelerácie aktivít projektového tímu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 je najmä zdynamizovanie spolupráce so všetkými zainteresovanými subjektmi miestnej i regionálnej samosprávy, súkromného sektora a univerzít pri rozvíjaní kreativity a kreatívnych odvetví v Košiciach a regióne. Projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 začína už dnes napĺňať kľúčovú úlohu projektu, ktorou je vytvárať v Košiciach prostredie, vychádzajúce v ústrety talentovaným ľuďom a podporujúce ich tvorivosť a rozvoj nových myšlienok. Mesto Košice tak získava novú víziu i perspektívu a je na najlepšej ceste stať sa mestom kreativity a prosperity.