Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom investícií do vzdelávania

ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PROJEKTU

 

Názov prijímateľa: Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom investícií do vzdelávania

Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie aktivít projektu: mesto Košice, okres Košice I., Košický kraj

Trvanie realizácie projektu: 07/2010 – 08/2011

Výška nenávratného finančného príspevku: 217 271,95 EUR

Kontaktné údaje: 055/685 42 99, info@kosice2013.sk, www.kosice2013.sk

Ciele projektu, hlavné aktivity:

Zvyšovať profesionalizáciu ľudských zdrojov neziskovej organizácie Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. (ďalej len Košice 2013, n.o.) za účelom zvýšenia efektivity práce kvality poskytovaných služieb a zlepšenie zručností zamestnancov a dobrovoľníkov  prostredníctvom aktivít všeobecného a distančného vzdelávania

Aktivity:

–          Prípravná fáza

–          Kurz Projektový manažment

–          Kurz Event manažment

–          Kurz Time manažment

–          Kurz Externá komunikácia

–          Kurz Interná komunikácia

–          Kurz Office manažment

–          Kurz Prezentačné zručnosti a protokol

–          Kurz Coaching

–          Kurz Marketing a vzťah s verejnosťou

–          Kurz Tímová práca

–          Kurz Komunitný manažment a plánovanie

Cieľové skupiny: interní a externí zamestnanci žiadateľa, dobrovoľníci a zamestnanci partnera projektu

Spolupráca s partnermi v rámci projektu: Centrum komunitného rozvoja Košice

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

 

www.esf.gov.sk www.sia.gov.sk