Kódex dobrovoľníka

 1. Má dlhodobý záujem pracovať ako dobrovoľník a podieľať sa na príprave kultúrnych aktivít organizácie.
 2. Je čestný a svedomitý.
 3. Má príjemné a slušné vystupovanie, je komunikatívny, ústretový, uvedomelý, je reprezentant kultúrnej organizácie, je k dispozícii podieľa svojich možností.
 4. Rešpektuje požiadavky a nariadenia organizácie a koordinátora dobrovoľníkov.
 5. Rešpektuje rozdiely medzi ľuďmi (kultúrne, jazykové, politické, náboženské, rasové, …).
 6. Aktívne sa zapája do príprav a realizácie kultúrnych aktivít organizácie.
 7. Je si vedomý, že pri svojej práci viac dáva ako dostáva.
 8. Konštruktívne a promptne rieši problémové situácie.
 9. Je pripravený v rámci svojich možností pomôcť vo výnimočných situáciách.
 10. Prehlbuje svoje zručnosti a vedomosti, vzdeláva sa v oblasti.Propaguje myšlienky a poslanie organizácie.
 11. Pozitívne zdieľa informácie o prebiehajúcich a pripravovaných kultúrnych aktivitách.
 12. Je si vedomý, že vzdelávaním a dobrovoľnou prácou v kultúrnej oblasti prispieva k všeobecne pozitívnemu prístupu a chápaniu kultúrnych aktivít nielen obyvateľov mesta a okolia, ale aj návštevníkov zo zahraničia, a tým prispieva k rozvoju turizmu aj do budúcnosti.