Projekty v roku 2011

Projekty v roku 2011

Image

———————————————————————————–

INFORMATION IN ENGLISH SEE BELOW

————————————————————————

Shaping the NEW – vplyv rezidencií na umeleckú tvorbu

Na rok 2011 plánujeme spustiť nový projekt spolupráce „ Shaping the NEW” s partnermi z Poľska, Česka, Maďarska, Moldavy a Nemecka. Tento projekt bude založený na princípe umeleckých výmen, medzinárodných konferencií a putovnej výstavy, ktorá pocestuje cez všetky zapojené krajiny.

Pošleme 5 umelcov z rôznych krajín do cudzej krajiny so zameraním na otázky: Prečo by sa umelci mali zúčastňovať rezidencií? Aký má dopad pobyt v cudzej krajine na ich tvorbu, prácu?

Spolu s vedeckým expertmi, kultúrnymi manažérmi a ďalšími umelcami, budeme potom diskutovať o výsledkoch takejto spolupráce na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Na záver bude predstavených niekoľko modelov pre „ ideálny rezidenčný program”, ktorý bude aplikovaný v budúcnosti a výsledné práce budú prezentované počas putovnej výstavy vo všetkých krajinách, zapojených organizáciách.

Medzinárodná konferencia Shaping the NEW

Počas príprav na rok 2013, kedy sa Košice stanú Európskym hlavným mestom kultúry sme sa už teraz rozhodli začať s medzinárodným umeleckým výmenným programom, ktorému bude predchádzať konferencia Shaping the NEW. Platforma, na ktorej budeme diskutovať o situácii umelcov a umeleckých mobility v 21. storočí.

Cieľom konferencie je diskutovať najmä o:

1) Dopade umeleckých mobilít, rezidenčných programov na kreativitu a životný štýl umelcov.

2) Umeleckých prostriedkoch v novom prostredí.

3) Efektoch rezidenčných programov na lokálne prostredie (kultúrnu scénu, kultúrny turizmus).

Pilotné rezidencie

Spolu s našimi partnermi z Prahy, Marseille, Berlína a RUHR regiónu (Nemecko) pripravíme v roku 2011 niekoľko pilotných rezidencií. Viac informácií vám poskytneme už čoskoro.

————————————————————————

Shaping the NEW

27. – 29. jún 2011

Kasárne Kulturpark, Košice

Medzinárodná konferencia o umeleckých pobytoch(artist-in-residence) a ich vplyve na umenie a spoločnosť

Medzinárodní umelci, kultúrni manažéri a experti budú rozoberať situáciu umelcov a ich mobility v 21. storočí z hľadiska vedeckého, politického a praktického. Aký má pohyb umelcov a ich pobyt vplyv na ich umeleckú činnosť a ako na nich vplýva nové prostredie? Ako pôsobia rezidenčné programy na miestne prostredie (kultúrnu scénu, kreatívny priemysel, turizmus)?

Hostiteľské organizácie:

> Mimovládna organizácia Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry (www.kosice2013.sk)

> Goetheho inštitút Bratislava (www.goethe.de /bratislava)

Partnerské organizácie:

> Kišiňov, Moldavsko: Moldavská asociácia mladých umelcov Oberliht (www.oberliht.com)

> Vroclav, Poľsko: Nadácia TRANSPARENT ART (www.arttransparent.org)

> Brno, Česká republika: 4AM Fórum pre architektúru a média (www.forum4am.cz)

> Pécs, Maďarsko: Kultúrna asociácia Nikolausa Lenaua (www.lenau.hu)

27. jún > večer

Otvorenie výstavy “Shaping the NEW Vplyv umeleckých pobytov na umeleckú činnosť”

Umelci:

> Michaela Bottková (Košice, Slovensko)

> Karina Marusińska (Vroclav, Poľsko)

> Balázs Kovács (Pécs, Maďarsko)

> Ghenadie Popescu (Kišiňov, Moldavsko)

> Jaroslav Sedlák (Brno, Česká republika)

28. jún > ráno

Otvorenie konferencie

> Dr. Axel Hartmann (nemecký veľvyslanec na Slovensku)

> Wolfgang Franz (Goetheho Inštitút v Bratislave)

> Zora Jaurová (Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry)

Prezentácia a diskusia o medzinárodnom projekte výmeny umelcov “Shaping the NEW”

Účastníci:

> Katarzyna Mlynczak (Survival Festival – Vroclav, Poľsko)

> Barbora Šedivá (4 AM Fórum pre architektúru a média – Brno, Česká republika)

> Katja Melzer (Kultúrna asociácia Nikolausa Lenaua – Pécs, Maďarsko)

> Vladimir Us (Moldavská asociácia mladých umelcov Oberliht – Kišiňov, Moldavsko)

> Ludwig Henne (Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice, Slovensko)

28. jún > poobede

Pohyb / národnosť / Európa – Kozmopolitnosť umelcov

> Hlavný rečník: Cristina Farinha (On the Move network, Belgicko)

> Hlavný rečník: Prof. Scheytt (generálny riaditeľ projektu RUHR 2010, Nemecko)

> Zora Jaurová (riaditeľka projektu Košice 2013, Slovensko)

> Marek Adamov (riaditeľ kultúrneho uzla Stanica Žilina – Záriečie, Slovensko)

29. jún > ráno

Umelecké pobyty ako model kultúrnej a politickej decentralizácie /regionálna a národná kultúrna politika

> Hlavný rečník: Dr. Corina Răceanu (Team Europe Romania , Rumunsko)

> Hlavný rečník: Katrina Petter (cultural department Niederösterreich, Rakúsko)

> Dr. Daniele Perrier (A.I.R. Schloss Balmoral, Nemecko)

> Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory, Poľsko)

> Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory, Česká republika)

29. jún > poobede

Koncept umeleckých pobytov (A.I.R.) 21. storočia v Európe

> Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory Varšava, Poľsko)

> Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory Praha, Česká republika)

> Ludwig Henne (K.A.I.R. Košice, Slovensko)

> Ariane Beyn (A.I.R. DAAD Berlín, Nemecko)

> Christine Rahn (A.I.R. blumen and United Residencies Leipzig, Nemecko)

> Philip Horst (ZKU Berlín, Nemecko)

> Bettina Lehmann (Akademie Solitude, Nemecko)

> Michael Arzt (Fellowship Programme Studio14, HALLE 14, Baumwollspinnerei,Leipzig, Nemecko)

Prihlášky a informácie: conference@kosice2013.sk

————————————————————————

Shaping the NEW

27th – 29th of June 2011

Kasárne Kulturpark, Košice, Slovakia

International conference about the impact of residencies on artwork and the social environment

International artists, cultural manager and experts will discuss the situation of artists and artistic mobility in the 21st century from scientific, political and practical views. What is the influence of artist mobility and artist-in-residence programs on creative work? How does the artistic appropriation of a new surrounding during the residency work? What are the effects of residency programs on the local environment (culture scene, creative industry, tourism)?

Host organizations:

> NGO Košice 2013 – European Capital of Culture 2013 (www.kosice2013.sk)

> Goethe-Institute Bratislava (www.goethe.de/bratislava)

Partner organizations:

> Chişinău, Moldavia: Moldova Young Artists Association Oberliht (www.oberliht.com)

> Wroclaw, Poland: TRANSPARENT ART Foundation (www.arttransparent.org)

> Brno, Czech Republic: 4AM forum for architecture and media (www.forum4am.cz)

> Pécs, Hungary: Nikolaus Lenau Cultural Association (www.lenau.hu)

27th > evening

Opening of the exhibition “Shaping the NEW > The impact of residencies on artwork”

Artists:

> Michaela Bottková (Košice, Slovakia)

> Karina Marusińska (Wroclaw, Poland)

> Balázs Kovács (Pécs, Hungary)

> Ghenadie Popescu (Chişinău, Moldova)

> Jaroslav Sedlák (Brno, Czech Republic)

28th > morning session

Opening of the conference

> Dr. Axel Hartmann (German ambassador in Slovakia)

> Wolfgang Franz (Goethe Institute Bratislava)

> Zora Jaurová (Košice 2013 – European Capital of Culture)

Presentation and discussion of the international artist exchange project”Shaping the NEW”

Participants:

> Katarzyna Mlynczak (Survival Festival – Wroclaw, Poland)

> Barbora Šedivá (4 AM Forum for architecture and media – Brno, Czech Republic)

> Katja Melzer (Nikolaus Lenau Cultural Association – Pécs, Hungary)

> Vladimir Us (Moldova Young Artists Association Oberliht – Chişinău, Moldova)

> Ludwig Henne (Košice 2013 – European Capital of Culture – Košice, Slovakia)

28th > afternoon session

E Mobility / nationality / Europe – the artist as a cosmopolitan

> Key speaker: Cristina Farinha (On the Move network, Belgium)

> Key speaker: Prof. Scheytt (managing director RUHR 2010, Germany)

> Zora Jaurová (artist director Košice 2013, Slovakia)

> Marek Adamov (director Stanica Žilina – Záriečie – culture node, Slovakia)

29th > morning session

Artist residencies as a model of cultural and political decentralization /regional versus national cultural policy

> Key speaker: Dr. Corina Răceanu (Team Europe Romania)

> Key speaker: Katrina Petter (cultural department Niederösterreich, Austria)

> Dr. Daniele Perrier (A.I.R. Schloss Balmoral, Germany)

> Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory Warsaw, Poland)

> Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory Prague, Czech Republic)

29th > afternoon session

A.I.R. concepts in the 21th century in Western and Eastern Europe

> Marianka Dobkowska (A.I.R. Laboratory Warszawa, Poland)

> Pavel Vancat (A.I.R. Meetfactory Prague, Czech Republic)

> Ludwig Henne (K.A.I.R. Košice, Slovakia)

> Ariane Beyn (A.I.R. DAAD Berlin, Germany)

> Christine Rahn (A.I.R. blumen and United Residencies Leipzig, Germany)

> Philip Horst (ZKU Berlin, Germany)

> Bettina Lehmann (Akademie Solitude,Germany)

> Michael Arzt (Fellowship Programme Studio14, HALLE 14, Baumwollspinnerei,Leipzig, Germany)

Contact us: conference@kosice2013.sk

Image

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>