Vedecká knižnica a výstava kníhtlače čakajú na kolaudačné rozhodnutie

Vedecká knižnica v Košiciach zrekonštruovala v rámci projektu Košice 2013 priestory bývalej väznice na reprezentačné výstavné priestory. V stredu 27. februára  2013 ich slávnostne predstavila verejnosti. Súčasťou slávnostného otvorenia bola  okrem kultúrneho programu aj vernisáž výstavy Košická kníhtlač v zrkadle času, ktorú si budú môcť návštevníci pozrieť v novej výstavnej sále neskôr.

Keďže zrekonštruované priestory nemajú ešte kolaudačné rozhodnutie, knižnica so sprístupnením zmodernizovaných častí objektu a s výstavou bude musieť počkať, kým sa doriešia administratívne záležitosti a stavebný úrad povolí prevádzku. Tento týždeň sa uskutočnilo iba slávnostné otvorenie, prehliadka vynovených traktov a vernisáž. Vystavené exponáty o histórii kníhtlače v Košiciach uvidí verejnosť nakoniec až v apríli.

Objekt knižnice sídli v priestoroch bývalej väznice. Pôvodná budova bola postavená v roku 1878 pre väznicu košickej sedrie, od roku 1994 slúži knižnici. Objekt bol postupne rekonštruovaný od roku 1993 – spolu 20 rokov. Doteraz boli zmodernizované 3 trakty, v ktorých sídlia odborné pracoviská knižnice, špecializované študovne pre používateľov a depozit knižničného fondu. Na základe tohto projektu sa zrekonštruoval posledný západný trakt budovy. Zo sivého objektu bývalej väznice sa stáva príjemné miesto kultúrneho vyžitia, stretávania sa  ľudí, poznávania regiónu a ochrany kultúrneho dedičstva.

Rekonštrukciou objektu sa získal  reprezentačný výstavný priestor na účely vzdelávania, organizovanie výstav a seminárov. Zároveň sa bude prezentovať kultúrne dedičstvo regiónu, hodnotné knižničné fondy, budú sa tu konať rôzne výstavy, konferencie, semináre, stretnutia. V apríli 2013 sa otvorí unikátne centrum “BIBLIOTHECA CASSOVIENSIS” s on-line prístupom, kde sa sústredí regionálny knižničný fond a tiež fond súvisiaci s rozvojom Košíc. Bude tu priestor aj na prezentácie mladých umelcov, propagáciu rôznych národov a národnosti. Podporí sa multikultúrnosť regiónu organizovaním zaujímavých aktivít,  podporujúcich kultúru a tradície obyvateľov žijúcich v Košiciach – tzv. „knižnica národov a národností“. Súčasťou bude aj väzenská cela z 20.st. Zároveň sa zrevitalizuje pamiatkový objekt a zabezpečí jeho dlhodobá funkčnosť.

Prvým podujatím v rámci projektu Bibliotheca Cassoviensis patriacim do podujatí EHMK 2013 bude výstava KOŠICKÁ KNÍHTLAČ V ZRKADLE ČASU (13 panelov a 13 vitrín). Verejnosti predstavíme unikátne knižničné fondy v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – košické tlače od 17. st. do roku 1945. Texty jednotlivých oblastí knižnej kultúry sú obohatené obrazovými ukážkami z košických tlačí. Novinkou bude sprístupnenie originálov historických tlačí z produkcie košických typografov v našom fonde, ktoré si návštevníci budú môcť pozrieť v novej výstavnej sále.

V knižnici sa nachádza zo 17. storočia 11 košických tlačí, z 18. storočia 297 a z 19. storočia sú všetky ostatné. To zodpovedá z hľadiska historického vývoja aj jazykovému zastúpeniu, z ktorého najpočetnejšou skupinou sú tlače maďarské, latinské a tiež aj nemecké.

Spomenieme aspoň niektoré. V slovenskom jazyku sú to iba 3 diela Jozefa Repaského. Najstaršími košickými tlačami v našom fonde sú náboženské diela Petra Alvinciho, ktorý od r. 1605 až do svojej smrti v r. 1634 bol kalvínskym kazateľom v Košiciach. Jedným z najvýznamnejších je nepochybne historik, jezuita Samuel Timon. Z košických vydaní jeho diel sú v našom fonde Obraz starého Uhorska z roku 1733 a o rok neskoršie vydaný Obraz nového Uhorska,  z historicko – geografického diela Popis uhorskej rieky Tisy a sčasti Váhu, je to jeho druhé vydanie z roku 1767. Jozef Repaský je ďalšou osobnosťou, ktorej činnosť je spojená s Košicami. Krátky čas pôsobil ako kaplán a neskôr profesor na viacerých školách v meste, zastával viaceré cirkevné funkcie. Dielo Praktická Mluvnica Uherská je akousi učebnicou uhorskej reči, pod čím autor rozumie maďarčinu pre Slovákov. Vandrovná knižka Vándor-Könyv. Wanderbuch z dielne Ellingerovcov, súbežne v maďarskom a nemeckom jazyku, je v našich fondoch jedinou svojho druhu. Text je dvojjazyčný, v maďarčine a v nemčine.

Najväčšou tematickou skupinu košickej produkcie v našej knižnici sú výročné správy rôznych typov meštianskych, odborných a vyšších škôl na území mesta (v počte cca 180), ďalej kalendáre, schematizmy, úradné tlače najmä mestského magistrátu, katastrálneho úradu, správy rôznych spolkov a i. z 19. storočia.

Kultúrny program: podujatie oživia vystúpenia spoločnosti Via Cassa – Združenia priateľov histórie, vojenstva, šermu a pouličného divadla a ZUŠ M. Hemerkovej Košice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>